Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van R&B Webpromotions wordt gesloten.
Producten en diensten van R&B Webpromotions:
De door R&B Webpromotions te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van domeinen, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van R&B Webpromotions.

Artikel 2. Toepasselijkheid 
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met R&B Webpromotions. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor R&B Webpromotions niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie 
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege R&B Webpromotions gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door R&B Webpromotions schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door R&B Webpromotions heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met R&B Webpromotions schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door R&B Webpromotions als zodanig zijn aanvaard. 

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst
 
Door een product te bestellen, gaat opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn. De overeenkomst wordt van kracht op de dag dat het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend is ontvangen. 
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
R&B Webpromotions kan de website van opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

Artikel 5. Duur en beëindiging 
R&B Webpromotions levert haar hosting pakketten in jaarlijkse betaling. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een termijn van: 12 maanden bij Hosting pakketten. 
Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever periodieke kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop R&B Webpromotions de opzegging heeft bevestigd. 
Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts beëindigen indien opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
R&B Webpromotions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van R&B Webpromotions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
R&B Webpromotions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
Indien een server en/of website van opdrachtgever gevaar oplevert voor het netwerk en/of de dienstverlening van R&B Webpromotions, kan R&B Webpromotions opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Indien opdrachtgever deze niet opvolgt, kan R&B Webpromotions alsnog de overeenkomst beëindigen. 
R&B Webpromotions is te allen tijde gerechtigd de domeinnaamregistratie van opdrachtgever op te heffen.

Artikel 6. Levering en levertijd 
Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van R&B Webpromotions zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. 

Artikel 7. Overmacht 
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al dat wat betreft in wet en jurisprudentie wordt begrepen. R&B Webpromotions is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8. Prijzen 
Alle in deze site genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld. R&B Webpromotions heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden 
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 
De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van R&B Webpromotions. 
De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet, behoudt R&B Webpromotions het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen. 
R&B Webpromotions stelt per betalingstermijn vooraf een factuur beschikbaar voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Restitutie wordt niet verleend. 
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en wel vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan R&B Webpromotions is voldaan. 
Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt R&B Webpromotions een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. 
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan de R&B Webpromotions kenbaar maken. Indien blijkt dat er een te hoog bedrag is geïncasseerd, dient R&B Webpromotions het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren, een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd. Bedragen kleiner dan €10,00 worden niet teruggegeven.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 
Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware) te respecteren en vrijwaart R&B Webpromotions van enige aanspraak.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 
Het door R&B Webpromotions vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van R&B Webpromotions. 

Artikel 12. Verplichtingen 

Opdrachtgever is verplicht: 
Aanwijzingen van R&B Webpromotions aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen; De geleverde producten zorgvuldig te behandelen; Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data; Wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens direct schriftelijk mee te delen aan R&B Webpromotions. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid van R&B Webpromotions voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever vrijwaart R&B Webpromotions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van R&B Webpromotions. 
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die R&B Webpromotions mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen 
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15. Buitengebruikstelling 
R&B Webpromotions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting ten opzichte van R&B Webpromotions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. R&B Webpromotions zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van R&B Webpromotions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door R&B Webpromotions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan, grote € 150,- excl. BTW. 

Artikel 16. Reclame 
Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak ten opzichte van R&B Webpromotions vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van R&B Webpromotions. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op. 

Artikel 17. Restricties 
Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het internet en het netwerk van R&B Webpromotions. Niet toegestaan op de servers van R&B Webpromotions zijn bovendien:
Sites die voor meer dan 50% uit downloads bestaan;  
Websites die voor meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessors; Aanstootgevende sites; Websites ter verspreiding van illegaal beeld-, audio- of videomateriaal en/of software. Websites met erotische content;
Het is opdrachtgever eveneens verboden:
informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving; informatie te verspreiden die in strijd is met het algemeen aanvaarde normen en waarden; informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of aan de andere kant kwetsend genoemd kan worden; spam te versturen; informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van R&B Webpromotions of aan andere servers op het Internet. 
Onverminderd het bepaalde in Artikel 15 heeft R&B Webpromotions het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan R&B Webpromotions bovendien een boete van € 2500,- per overtreding aan opdrachtgever opleggen.
Het data-/e-mailverkeer voor de opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of dienst, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is R&B Webpromotions gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én het account tijdelijk buiten gebruik te stellen. 
Voldoet opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is R&B Webpromotions gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen. 
Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 18. Annulering order door opdrachtgever 
Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal R&B Webpromotions 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 30,- (exclusief alle voor de order geldende setupkosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal R&B Webpromotions de eventuele kosten voor de domeinnaamregistratie factureren.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden 
R&B Webpromotions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil
accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht 
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen R&B Webpromotions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.