Algemene voorwaarden R&B Webpromotions

Artikel 1. Definities 

R&B Webpromotions: de vennootschap onder firma R&B Webpromotions zaakdoende te Beuningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09166220.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van R&B Webpromotions wordt gesloten.

Producten en diensten: De door R&B Webpromotions te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van domeinen, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van R&B Webpromotions.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van R&B Webpromotions en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door R&B Webpromotions schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen. Bij strijd tussen een gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. Door een product te bestellen en/of een dienst te bestellen, gaat opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn op al onze transacties van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van R&B Webpromotions, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
 6. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

 

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van R&B Webpromotions zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Een door ons aangeboden offerte is in beginsel 14 dagen geldig, daarna komt het aanbod te vervallen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 3. Opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging per mail onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 12 uur na het verzenden daarvan de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.
 4. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste van Opdrachtgever. 
 5. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met R&B Webpromotions schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door R&B Webpromotions als zodanig zijn aanvaard. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 4. Nakomingstermijn

 1. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van R&B Webpromotions zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. 
 2. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat R&B Webpromotions bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld, waarbij R&B Webpromotions een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen dient te worden gegund de betreffende werkzaamheden alsnog te verrichten. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal Opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding. Indien Opdrachtgever gerechtigd is als gevolg van een niet tijdige nakoming de overeenkomst te ontbinden, kan deze slechts ontbonden worden voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen zonder dat er enige recht bestaat op schadevergoeding.
 3. Voor zover niet de gehele levering, maar wel alvast een gedeelte geleverd (en eventueel gemonteerd) kan worden, is R&B Webpromotions gerechtigd alvast een gedeelte te leveren (en te monteren). Mocht niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door R&B Webpromotions zijn ontvangen, dan is R&B Webpromotions gerechtigd de termijnen van nakoming aan te passen.
 4. Mocht sprake zijn van meerwerk dan wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in onze planning kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.  

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever dient alle gegevens waarvan R&B Webpromotions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan R&B Webpromotions te verstrekken. 
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan R&B Webpromotions zijn verstrekt, dan is R&B Webpromotions gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd de overige rechten van R&B Webpromotions.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan R&B Webpromotions verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart R&B Webpromotions voor alle schade die zij dientengevolge lijdt. R&B Webpromotions is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat R&B Webpromotions is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. R&B Webpromotions bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. R&B Webpromotions selecteert de in te zetten medewerkers op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Het staat R&B Webpromotions vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. 
 6. Indien R&B Webpromotions in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan de klant zich bedient, dan handelt R&B Webpromotions daarbij steeds namens de klant. De tussen de klant en R&B Webpromotions gesloten overeenkomst geldt in dit verband als onherroepelijke volmacht van de klant aan R&B Webpromotions.
 7. Bij betalingsachterstanden van Opdrachtgever, vervalt het recht op de levering van diensten en producten door R&B Webpromotions en kan R&B Webpromotions de overeenkomst opschorten. 
 8. Indien fouten of storingen verholpen dienen te worden in het kader van een (onderhouds)contract, dan moeten deze fouten of storingen binnen 48 uur na ontdekking aan R&B Webpromotions worden gemeld. Fouten of storingen die te wijten zijn aan Opdrachtgever zullen niet verholpen worden in het kader van de naleving van een eventueel (onderhouds)contract. Deze zullen apart gefactureerd worden. Het (onderhouds)contract is niet van toepassing op storingen veroorzaakt door virussen, stroomstoringen en onkundig gebruik door Opdrachtgever. Bij storingen of fouten veroorzaakt door stroomstoringen, virussen dan wel fouten van Opdrachtgever of haar hulppersonen, heeft R&B Webpromotions het recht om het (onderhouds)contract met onmiddellijke ingang te beëindigen, te ontbinden of op te schorten, zonder tot nadere (schade)vergoeding gehouden te zijn. Openstaande bedragen zullen terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 6. Te leveren diensten

 1. De werkzaamheden van R&B Webpromotions bestaan onder andere uit:
 • SEO adviesrapport
 • Zoekmachine optimalisatie
 • Linkbuilding
 • Contentmarketing
 • Conversie optimalisatie
 • Google Ads (SEA)
 1. R&B Webpromotions zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op R&B Webpromotions rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van R&B Webpromotions over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen. R&B Webpromotions kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. De kosten voor het adverteren in Google AdWords bestaan enerzijds uit de vergoeding die in rekening wordt gebracht door R&B Webpromotions voor het inrichten en beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door Google. De advertentiekosten zullen niet meer dan 10% hoger liggen dan het overeengekomen dagbudget. Ook is het mogelijk dat het beschikbare dagbudget niet steeds volledig wordt aangewend. De hoogte van de advertentiekosten is namelijk onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks. Adverteren in Google AdWords is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Google zoals die van tijd tot tijd gelden. Opdrachtgever dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. R&B Webpromotions is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee.
 3. Voor zover er advertentiekosten bij derden worden gemaakt, dan zal Opdrachtgever deze vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW rechtstreeks aan de partij die de advertenties weergeeft voldoen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan deze partij en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldo tekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens R&B Webpromotions onverminderd in stand, ook indien R&B Webpromotions hierdoor niet langer in staat is om haar werkzaamheden te blijven uitvoeren.
 4. Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van R&B Webpromotions. Na afloop of opzegging van het contract kan R&B Webpromotions Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, opgeleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen. Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van R&B Webpromotions. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op documenten, rapportages, of overige inspanningen welke gedaan zijn door R&B Webpromotions.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging 

 1. R&B Webpromotions levert haar hosting pakketten in jaarlijkse betaling. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een termijn van: 12 maanden bij Hosting pakketten. 
 2. Opzegging van duurovereenkomsten dient schriftelijk te geschieden, minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever periodieke kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop R&B Webpromotions de opzegging heeft bevestigd. 
 3. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts beëindigen indien opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. R&B Webpromotions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van R&B Webpromotions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 5. R&B Webpromotions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Indien een server en/of website van opdrachtgever gevaar oplevert voor het netwerk en/of de dienstverlening van R&B Webpromotions, kan R&B Webpromotions Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Indien Opdrachtgever deze niet opvolgt, kan R&B Webpromotions alsnog de overeenkomst beëindigen. 
 7. R&B Webpromotions is te allen tijde gerechtigd de domeinnaamregistratie van Opdrachtgever op te heffen.

 

Artikel 8. Overmacht 

 1. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, is R&B Webpromotions gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten jegens Opdrachtgever. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van een leverancier van R&B Webpromotions, althans niet-nakoming onder de met R&B Webpromotions afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring zowel in de onderneming van R&B Webpromotions als in ondernemingen waarvan R&B Webpromotions materialen en/of diensten betrekken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer van de grondstoffen en/of materialen.
 2. R&B Webpromotions is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 9. Meerwerk 

 1. Indien R&B Webpromotions op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van R&B Webpromotions. Hiervan is onder meer sprake bij wijziging of toevoeging van een zoekterm of advertentietekst, aanvullende eisen of wensen, in het geval dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en indien van geschatte hoeveelheden met meer dan 5 % wordt afgeweken.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden 

 1. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. 
 2. R&B Webpromotions factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door Opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres. 
 3. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 4. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De (zakelijke) Opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. R&B Webpromotions is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle vorderingen is ontvangen. 
 5. Indien Opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
 6. Indien R&B Webpromotions twijfelt aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever is R&B Webpromotions gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens R&B Webpromotions gehouden is (verder) te presteren. Bij gebreke van (vooruit)betaling is R&B Webpromotions gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 7. Eventuele reclamaties tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk of per mail door R&B Webpromotions te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door R&B Webpromotions in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 8. Kortingen, van welke aard ook, zijn altijd eenmalig en gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de klant. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen, ongeacht of de niet-nakoming de klant toerekenbaar is. In dat geval is Opdrachtgever het gebruikelijke tarief aan R&B Webpromotions verschuldigd. Het gebruikelijke tarief is het tarief verminderd met de verleende korting. Indien het gebruikelijke tarief afhankelijk is van de duur van de overeenkomst, wordt ter bepaling van het gebruikelijke tarief altijd uitgegaan van de kortst mogelijke contractsduur. De vervallen korting is onmiddellijk opeisbaar zodra Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. noodzakelijk is. De vervallen korting is verschuldigd onverminderd de overige aanspraken van R&B Webpromotions, waaronder nakoming van de primaire verbintenis(sen), vergoeding van rente en kosten, etc.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij R&B Webpromotions of haar licentiegevers. Opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. Het is de Opdrachtgever verboden om de werken op enige wijze te (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën te (doen) vervaardigen of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door R&B Webpromotions, te (doen) verwerken.
 2. Al het door R&B Webpromotions vervaardigde materiaal, de geleverde goederen en/of rechten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van R&B Webpromotions niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door R&B Webpromotions gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door R&B Webpromotions vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij R&B Webpromotions een contract is aangegaan.
 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van R&B Webpromotions of haar licentiegevers kunnen bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken en/of intellectuele eigendomsrechten van R&B Webpromotions of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij R&B Webpromotions uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan R&B Webpromotions van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door R&B Webpromotions.
 6. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 5 jaar na beëindiging daarvan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid, of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Beide partijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 5 jaar na beëindiging daarvan, over en weer niet negatief over elkaar uitlaten. Hieronder worden zowel zakelijke uitingen als uitingen in de privé sfeer verstaan. Het verbod geldt ongeacht de vorm van de uiting(en) en geldt derhalve onder meer voor mondelinge of voor schriftelijke of elektronische uitingen, waaronder uitingen op het internet of via (sociale) media.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van R&B Webpromotions om bij (potentiële) andere klanten de naam van Opdrachtgever, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. Opdrachtgever stemt ermee in dat R&B Webpromotions de naam en het eventuele logo van Opdrachtgever op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

 

Artikel 13. Verplichtingen 

 1. Opdrachtgever is verplicht: 
 • Aanwijzingen van R&B Webpromotions aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen; 
 • De geleverde producten zorgvuldig te behandelen; 
 • Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data; 
 • Wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens direct schriftelijk mee te delen aan R&B Webpromotions. 
 1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om door R&B Webpromotions geleverde diensten, internetpagina’s en modules te kopiëren of te verveelvoudigen zonder toestemming van R&B Webpromotions. Bij wijzigingen, niet door R&B Webpromotions uitgevoerd, vervalt elk recht van Opdrachtgever op ondersteuning en garantie, onverminderd het recht van R&B Webpromotions om volledige schadevergoeding te vorderen. Indien Opdrachtgever werkt met illegale software, ontslaat dit R&B Webpromotions van iedere verbintenis op grond van het contract en op grond van de wet.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

 1. R&B Webpromotions is alleen schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor zover wij een schriftelijke ingebrekestelling hebben ontvangen van Opdrachtgever, waarin R&B Webpromotions een redelijke termijn is geboden om alsnog herstel uit te voeren en/of alsnog te leveren. 
 2. R&B Webpromotions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever voor schade ontstaan door:
 • fouten in door R&B Webpromotions verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
 • het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van rapportages, nieuwsbronnen, (deep)links of knipsels op het moment van monitoring;
 • door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door opdrachtgever;
 • voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere verwerkingsverantwoordelijken /opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
 • het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door R&B Webpromotions verstrekte adviezen;
 • door storingen in de elektronische dienstverleningen van R&B Webpromotions en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
 1. Iedere aansprakelijkheid van R&B Webpromotions is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van R&B Webpromotions of haar bedrijfsleiding. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 3 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van R&B Webpromotions beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 maand. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal € 5.000,-.
 2. R&B Webpromotions kan niet garanderen dat een website gedurende de periode dat R&B Webpromotions daar werkzaamheden aan verricht, steeds te allen tijde volledig functioneert en/of beschikbaar is. R&B Webpromotions streeft ernaar alle storingen en beperkingen zo beperkt mogelijk te houden en deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komen alle schade anders dan directe schade, waaronder onder andere, doch niet uitsluitend:
 4. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 5. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van ons.
 6. schade bestaande uit verlies aan goodwill, of voor andere indirecte schade.
 7. R&B Webpromotions is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 8. R&B Webpromotions is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Opdrachtgever zal R&B Webpromotions de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
 9. R&B Webpromotions zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Opdrachtgever jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens Opdrachtgever als voortvloeiend uit deze voorwaarden. Opdrachtgever zal R&B Webpromotions ter zake vrijwaren.
 10. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens R&B Webpromotions in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.
 11. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
 12. Opdrachtgever vrijwaart R&B Webpromotions tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor Opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van R&B Webpromotions of haar bedrijfsleiding.
 13. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van de (digitale) goederen en/of diensten worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid van R&B Webpromotions gegeven.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, is R&B Webpromotions gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten jegens Opdrachtgever. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van de leverancier van R&B Webpromotions, althans niet-nakoming onder de met ons afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring zowel in de onderneming van R&B Webpromotions als in ondernemingen waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst.
 2. R&B Webpromotions is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 16. Buitengebruikstelling 

 1. R&B Webpromotions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting ten opzichte van R&B Webpromotions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. R&B Webpromotions zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van R&B Webpromotions kan worden verlangd. 
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door R&B Webpromotions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een bedrag van € 150,- voor herindienststelling heeft voldaan. 

 

Artikel 17. Reclame 

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, doch uiterlijk binnen drie weken dat de werkzaamheden in rekening zijn gebracht  schriftelijk te worden gemeld aan R&B Webpromotions bij gebreke waarvan elke aanspraak ten opzichte van R&B Webpromotions vervalt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat R&B Webpromotions in staat is adequaat te reageren. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van R&B Webpromotions. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 
 2. Indien een klacht gegrond is, zal R&B Webpromotions de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de nakoming in redelijkheid niet van R&B Webpromotions gevergd kan worden gelet op de daarmee gemoeide kosten en/of inspanningen.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of redelijkerwijs niet van R&B Webpromotions gevergd kan worden zal R&B Webpromotions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel onder het kopje Aansprakelijkheid.
 4. Reclames geven Opdrachtgever geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.
 5. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht

Artikel 18. Restricties 

 1. Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het Internet en het netwerk van R&B Webpromotions. Niet toegestaan op de servers van R&B Webpromotions zijn bovendien:
 • Sites die voor meer dan 50% uit downloads bestaan;  
 • Websites die voor meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessors; Aanstootgevende sites; Websites ter verspreiding van illegaal beeld-, audio- of videomateriaal en/of software. Websites met erotische content;
 1. Het is Opdrachtgever eveneens verboden:
 • informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving; 
 • informatie te verspreiden die in strijd is met het algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of aan de andere kant kwetsend genoemd kan worden; 
 • spam te versturen; 
 • informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van R&B Webpromotions of aan andere servers op het Internet. 
 1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 15 heeft R&B Webpromotions het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan R&B Webpromotions bovendien een boete van € 2.500,- per overtreding aan opdrachtgever opleggen.
 2. Het data-/e-mailverkeer voor de Opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of dienst, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is R&B Webpromotions gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én het account tijdelijk buiten gebruik te stellen. 
 3. Voldoet opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is R&B Webpromotions gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen.

 

Artikel 19. Annulering order door opdrachtgever 

 1. Indien de Opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de Opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal R&B Webpromotions 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 30,- (exclusief alle voor de order geldende setupkosten) aan de Opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal R&B Webpromotions de eventuele kosten voor de domeinnaamregistratie factureren.

 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden 

 1. R&B Webpromotions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
 2. De tussen Opdrachtgever en R&B Webpromotions overeengekomen contracten, prijzen en verbintenissen, zijn mede gebaseerd op verkoopcondities en andere voorwaarden van de toeleveranciers van R&B Webpromotions. In afwijking van lid 1 heeft R&B Webpromotions het recht in geval van wijziging van de prijsstelling of condities van haar toeleveranciers, de overeenkomsten met Opdrachtgever daaraan per direct aan te passen. 
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 4. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor Opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

 

Artikel 21. Zekerheid en ontbinding

R&B Webpromotions is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst en/of transactie bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van Opdrachtgever of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, de transactie dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van R&B Webpromotions op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien Opdrachtgever met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en is R&B Webpromotions gerechtigd naast opschorting van de verplichtingen van R&B Webpromotions ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen

 

Artikel 22. Geschillenregeling en toepasselijk recht 

 1. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde Beuningen, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
 2. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
 3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.
 4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.