Privacy Policy & Disclaimer

Privacy Policy & Disclaimer

Hoe gaat R&B Webpromotions om met uw privacy?

R&B Webpromotions respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt R&B Webpromotions uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

R&B Webpromotions zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

R&B Webpromotions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Disclaimer:

Deze website is te goeder trouw gemaakt. Helaas biedt dat geen volledige garantie voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. R&B Webpromotions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. R&B Webpromotions kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Copyright:
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens-) bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R&B Webpromotions. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door R&B Webpromotions.